Zigana Elektromekanik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. - Vizyonumuz 

Vizyonumuz

Yayg?n inanc?n tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden olu?maz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyat?na kadar uzanan 2000 y?ll?k bir geçmi?i vard?r. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasaj?nda geçen ve anla??lmas? en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcü?ünün klasik edebiyattaki örneklerini inceledi?inde kesin bir kayna?a ula?m??t?r. Lorm Ipsum, Çiçero taraf?ndan M.Ö. 45 tarihinde kaleme al?nan "de Finibus Bonorum et Malorum" (?yi ve Kötünün Uç S?n?rlar?) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 say?l? bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuram? üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmu?tur. Lorem Ipsum pasaj?n?n ilk sat?r? olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 1.10.32 say?l? bölümdeki bir sat?rdan gelmektedir.

1500'lerden beri kullan?lmakta olan standard Lorem Ipsum metinleri ilgilenenler için yeniden üretilmi?tir. Çiçero taraf?ndan yaz?lan 1.10.32 ve 1.10.33 bölümleri de 1914 H. Rackham çevirisinden al?nan ?ngilizce sürümleri e?li?inde özgün biçiminden yeniden üretilmi?tir.